Vedtekter

VEDTEKTER

1.1: All aktivitet i regi av idrettslaget skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Formålet med reglene er å SIKREnevnte verdier, herunder sikre et trygt og godt idrettslagsmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i idrettslaget.


                 1.2: Reglene GJELDER

– Idrettslagets medlemmer

                                 – Personer som ikke er MEDLEM av idrettslaget som fektrenere,                                                     

foreldre, tilskuere og andre som benytter idrettslagets fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av idrettslaget.


1.3: I tillegg til disse ordensreglene plikter idrettslagets medlemmer å følge klubbens vedtekter samt overordnede idrettsmyndigheter vedtekter.


1.4: Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på idrettslagets NETTSIDER.


1.5: Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er offentliggjort på idrettslagets NETTSIDE.§ 2 Idrettslagets fasiliteter og eiendeler


2.1: Klubbens eiendeler (hinder, div utstyr etc.) skal benyttes på en forsvarlig og aktsom måte. Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter de pålegg/instruksjoner som gis av klubbens tillitsvalgte, oppmenn, trenere eller ansatte. Klubben har intet ansvar for skader som ikke kan LASTES klubben.


2.2: Medlemmer/øvrige personer skal rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt.


 


§ 3 Krav til god oppførsel


3.1: Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt for hverandre, klubben og dens medlemmer, samt utvise normal god oppførsel. Dette innebærer blant annet:


3.2: Klubbens styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og dets arbeid skal respekteres.


3.3: Klubbens trenere har ansvaret for medlemmets sportslige UTVIKLING i enhver trening og konkurranse. Trenernes arbeid skal respekteres av alle medlemmer, øvrige personer og omgivelsene for øvrig.


3.4: Det skal utvises god sportsånd og vises respekt overfor alle medlemmer, konkurrenter og andre impliserte i trenings- og konkurransesammenheng.


 


§ 4 Markedmessige FORHOLD


- Idrettslaget har rett til å pålegge sine medlemmer å benytte klær/utstyr fra bestemte leverandører, forutsatt at pålegget er saklig begrunnet og ikke er i strid med sivilrettslige bestemmelser eller overordnet idrettsmyndigheters bestemmelser.


 


§ 5 Andre ordensregler


5.1: Klubben er tilsluttet Norges Rytterforbund, som igjen er en del av Norges Idrettsforbund. Forbundets generelle regler for idrettslag (basis lovnorm for idrettslag) GJELDER også for Kvinesdal Rideklubb på overordnet nivå.

(http://www.idrett.no/tema/LOVER/Sider/Lovnorm.aspx)


5.2: Alle som aksepterer klubbens vedtekter, formål og medlemsregler kan bli medlemmer. Medlemskap er gyldig fra den dag kasserer har MOTTATT årsavgift. Årsavgift bestemmes på Årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem. Et strøket medlem kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Utmelding av klubben må skje skriftlig!


5.3: Klubbens formål er å fremme og tilrettelegge hestesport i Kvinesdal med omegn. Klubben skal ivareta medlemmenes interesse, og etter beste evne bidra til medlemmers sportslige UTVIKLING. Dette ved å tilrettelegge treninger og konkurranse, samt å arrangere sosiale arrangementer. Klubben skal være et bindeledd mellom medlemmene og Norges Rytterforbund og sørge for at nødvendig informasjon om hestesport generelt tilflyter medlemmene.


5.4: Medlemmer under NRF (Norges Rytterfrobund) kan ikke arrangere KURS/stevner og lignende privat. Om medlemmer vil arrangere KURS, må dette skje i regi av klubben.


5.5: Om medlemmer vil holde kurs i regi av klubben, må dette godkjennes av styret. Om evt. tidspunkt, sted og lignende.


5.6: Om medlemmer vil arrangere stevne, kan dette gjøres. Men medlemmene må da følge rettingslinjene klubben har for å arrangere stevner.


5.7: Referater medlemmene får tilsendt skal ikke legges ut på nettet, eller på annet offentlig sted.


5.8: Alt som skjer innen styrets regi skal ikke legges ut offentlig uten godkjenning av styret.


5.9: Klubbens styre velges på årsmøtet, der det legges fram forslag på kandidater. Enhver kandidat som foreslås skal på forhånd være spurt og ha sagt ja til å stille som kandidat.

Styret består av: Leder/formann, Nestleder/nestformann, KASSERER, 3 Styremedlemmer og 2 Varamedlemmer.

Leder velges for 1 år, Nestleder velges for 2 år (velges i partalls år), Styremedlemmer velges for 2 år (velges i partalls år), vara velges for 2 år (velges i oddetallsår) og KASSERER velges for 2 år (velges i oddetalls år).


 


§ 6 Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:


6.1: Administrere og styre klubben etter vedtekter og formålsparagrafen.


6.2: Føre KONTROLL over økonomien i henhold til vedtatt budsjett. Investeringer over 5.000,- skal være medtatt i budsjettforslaget og være godkjent av årsmøtet.


6.3: Følge opp vedtak fra årsmøte.


6.4: Ved behov utnevne komiteer og grupper for spesielle oppgaver og utarbeide evt. instruks for disse.


6.5: Organisere medlemsmøter, KURS og trenninger i den utstrekning behovet eksisterer.


6.6: Sørge for at klubben totale virksomhet og dens medlemmer er til minst mulig sjenanse for andre mennesker so ferdes i marka og langs våre tilførselsveier.


6.7: Holde styremøter når lederen eller et flertall i styret krever det. Ved evt. stemmelikhet i avstemminger, TELLER formannens stemme dobbelt.

Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett.


 


§ 7 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene


Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av alminnelige

disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov 1§11-1.


"§11-1. Alminnelige disiplinærforføyninger.


(1) Organisasjonsledd kan tildeles dem som omfattes av §11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på iddrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det REGNES som straff etter dette kapittel:


a) Irettesettelse.

b) Bortvisning.

c) Utelukkelse jfr. §11-7 i inntil en måned.

d) Bot på inntil kr 5.000 for enkeltpersoner og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt mulighet for

bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent."


- Ikke-medlemmer kan bortvises fra idrettslagets eiendom på bestemt eller ubestemt tid dersom idrettslaget finner det nødvendig.


 


§ 8 Saksbehandlingsregler for disiplinærforføyninger


8.1: Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal den det vurderes å fatte et vedtak mot gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Merknadene skal inngis skriftlig til styret.


8.2: Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger.


8.3: Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Idrettslagets inhabilitets bestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan ikke påklages.


8.4: Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket GJELDER.

TEMAKVELD OM DISTANSERITT


Kvinesdal Rideklubb inviterer til temakveld om distanseritt.

28 mars kl 18.00 i Kvinesdal Hallen


Kari Eiesland kommer og holder foredrag ifra nybegynnere til satsende ryttere.

Ett kurs som er lurt å få med seg, både ryttere, groomere og foreldre.


PRIS:

GRATIS for medlemmer

50kr for ikke medlemmer


Kontant betaling ved inngangen

Blir salg av lapper, brus og kaffe i kiosken.


Velkommen både store og små

Copyright © All Rights Reserved.